Trükkida

Tingimused

Meil on hea meel, et saame teie reisivajaduste käsitlemisel tegutseda teie reiside broneerijana. Enne tripsta.ee teenuste ja veebisaidi kasutamist palume käesolevad tingimused läbi lugeda. Meie saidil broneeringute kasutamise või nende tegemise puhul peate käesolevad tingimused heaks kiitma.

Käesolevates tingimustes kirjeldatakse, mida teil on õigus meie kaudu reisidega seonduvaid teenuseid ostes meilt õiguslikus kontekstis eeldada (lisaks teile ostjana kehtivatele kohustustele).

 

Tingimused

Veebisaidi kasutamine

1. Mõisted
2. Broneerimine meie veebisaidi kaudu
2.1. Meie veebisaidi kaudu broneerides
3. Lepinguga seonduv teave
3.1. Meie ja teie vahel sõlmitav leping
3.2. Reisiteenuste osutaja ja teie vahel sõlmitav leping
4. Broneerimine
4.1. Hind
4.2. Teenustasu
4.3. Broneerimise kinnitus
4.4. Muudatused ja tühistamised
4.4.1. Teie tehtavad muudatused ja tühistamised
4.4.1.1. Tagasimakse
4.4.1.2. Lennu broneeringu tühistamine või muutmine
4.4.2. Reisiteenuste osutaja tehtavad muudatused ja tühistamised
4.4.2.1. Lennuplaanide muudatused
4.4.3. Meiepoolsed tühistamised
5. Hinnad ja maksed
5.1. Hinnad
5.2. Makse
6. Lendusid käsitlev(ad) eritingimused ja -teave
6.1. Hind
6.2. Tagasimaksed
6.3. E-piletid
6.4. Odavlennuettevõtjate lennud
6.5. Pagas
6.6. Saatjata alaealised
7. Passi-, viisa- ja tervishoiualased nõuded
8. Hüvitised
9. Käesoleva veebisaidi autoriõigused, kaubamärk ja tarkvara
10. Lingid kolmandate poolte saitidele
11. Volitused, lahtiütlused ja vastutuse piiramine
12. Kehtivad õigusaktid
13. Kirjavahetus
14. Muud tingimused
14.1. Kogu leping ja eraldamissäte
14.2. Üldtingimuste muudatused

 

Veebisaidi kasutamine

Käesoleva veebisaidi kasutamise tingimusena tagate, et (i) te olete vähemalt 18aastane; (ii) teil on juriidiliste kohustuste võtmiseks vastavad õiguslikud volitused; (iii) te kasutate käesolevat veebisaiti käesolevate tingimuste kohaselt; (iv) te kasutate käesolevat veebisaiti vaid teile või muudele isikutele (kelle puhul võite õiguslikult tegutseda) mõeldud legaalsete broneeringute tegemiseks; (v) teavitate nimetatud asjaomaseid isikuid nende eest tehtavatele broneeringutele kehtivatest tingimustest, sh kõikidest vastavatest eeskirjadest ja piirangutest; (vi) käesoleval veebisaidil teie esitatavad kõik andmed on õiged, täpsed, ajakohased ja täielikud; (vii) teil on käesoleval veebisaidil konto, mille andmeid te kaitsete, mille suhtes te teostate järelevalvet ja mille (teiepoolse või kellegi muu elluviidava) kasutamise eest te täielikult vastutate. Meil on omal äranägemisel õigus mis tahes ajal ja põhjusel keelduda mis tahes pooltele käesoleva veebisaidi ja meie pakutavate teenuste kasutusõiguste andmisest, sh, kuid mitte ainult, ka käesolevate tingimuste rikkumise eest.

 

1. Mõisted

Mõisted „meie”, „meile” ja „me” viitavad ettevõttele Tripsta S.A., kes on üks Euroopa suurimatest veebipõhistest reisibüroodest ja haldab „tripsta” nime all reisidele keskenduvate veebisaitide laiaulatuslikku portfooliot.

Meie kontaktandmed asuvad käesolevate tingimuste lõpus (vt kirjavahetuse jaotist allpool). Ka meie kontaktandmed ja tööaja leiate meie veebilehelt kontaktandmete kategooria alt.

Mõiste „teie”/„te”viitab meie veebisaiti külastavale kliendile, kes broneerib meie kaudu reisi või kasutab muid meie teenuseid.

Käesolevates tingimustes on järgmistel sõnadel või väljenditel allpool märgitud tähendus (kui just kontekstis sõnaselgelt teisiti ei sätestata).

Broneering: mis tahes toodete või teenuste tellimus, mille meie veebisaidil teete ja mille me kinnitame või aktsepteerime. Meiepoolse kinnituse saate siis, kui oleme teilt saanud täissumma ja saatnud (otse, või asjaomase reisiteenuste osutaja kaudu) teile kinnitava e-kirja.

Broneeringut tegev reisibüroo või reisibüroo: Veebisaiti tripsta.ee haldav ja käitav veebipõhine reisibüroo, kes oma äritegevuse raames annab nõu ja tagab teabe ning tegutseb reiside valdkonnas kokkulepete sõlmimise vahendajana. Meie kui reisibüroo ja meie veebisait toimivad reisiteenuste osutajat hõlmavate tehingute liidesena.

Klient: Broneeringut tegev isik või isik, kes meie osutatavaid teenuseid tarbima hakkab ja kes on sellega nõus.

Teenus(ed): meie veebisaidil pakutav teenus, nt transporditeenuste broneering.

Teenustasu: meie nimel teile osutatud teenuse kogumaksumuse osakaal, nagu on näidatud meie osutatavaid teenuseid käsitleval kinnituslehel ja e-kirjas.

Reisiteenuste osutaja(d): lennuettevõtja ja/või mõni muu reiside valdkonna toodete müüja ja/või teenuste osutaja, kellega klient lepingu sõlmib ja kes kohaldatavaid tingimusi korrakohaselt järgides teenuse osutamise eest vastutab.

Veebisait: tähendab veebisaiti http://www.tripsta.ee.

 

2. Broneerimine meie veebisaidi kaudu

2.1. Meie veebisaidi kaudu broneerides

  • nõustute täitma käesoleva lepingu tingimusi ja reisiteenuste osutajate mis tahes muid tingimusi, mis teie broneeringu, reisikorralduste või veebisaidi sisu kasutamise suhtes kehtivad; nõustute enda ja teie esindatavate teiste isikute nimel kõiki nimetatud tingimusi (sh kõikide summade tasumine maksetähtaega arvestades) täitma;
  • nõustute, et meie makstav hüvitis ei ületa mingil juhul teie lennupileti ostuhinda, milles on lahutatud teenustasule vastav summa.
  •  nõustute, et kui teil peaks lennujaamas viibimise ajal tekkima reserveeringuga seoses probleeme, siis olete kohustatud enne tegutsema asumist kõigepealt abi saamiseks meiega ühendust võtma. Meie pakutud lahendust tuleb järgida ja kõrvalekalded sellest on lubatud üksnes meie sõnaselgel nõusolekul.
  • nõustute, et nimetatud tingimuste rikkumise tulemuseks on (a) teie broneeringu või ostu tühistamine; (b) teie broneeringu või ostu eest makstud raha kaotamine; (c) vastavale reisitootele või -teenusele teilepoolse juurdepääsu andmisest keeldumine; (d) meie õigus debiteerida teie kontolt mis tahes kulud, mis meile vastava rikkumise tõttu on tekkinud;
  • te tagate, et (a) olete meie teenuste ja veebisaidi kasutamiseks piisavalt vana ning vastava kasutamisega seoses suuteline siduvaid õiguslikke kohustusi võtma; (b) olete õiguslikult volitatud broneeringus toodud mis tahes isikute eest või nimel tegutsema ja nende eest käesolevaid tingimusi täitma; (c) teie esitatav teave on tegelikkusele vastav ja õige;
  • toimub selliste muude isikute teavitamine kõikidest reisikorraldustele kehtivatest tingimustest teie vastutusel; mõistate, et te vastutate finantsiliselt meie teenuste või veebisaidi kasutamise eest, olenemata sellest, kas kasutajaks olete teie ise või selleks on teie nime/kontot kasutav(ad) isik(ud);
  • vastutate (finantsiliselt või muul viisil) veebisaidil elluviidava tegevuse, sh teie kasutajanime ja salasõna võimaliku kasutamise eest.

 

3. Lepinguga seonduv teave

3.1. Meie ja teie vahel sõlmitav leping

Müüme mitmesuguseid reisidega seonduvaid erinevate reisiteenuste osutajate tooteid ja teenuseid. Reisibüroona / broneeringuid tegeva reisibüroona tegutseme vahendajana nende toodete ja teenuste suhtes, mida me otseselt ei taga ega osuta. Me ei tegutse nimetatud toodete ega teenuste edasimüüjana. Meie veebisaidi kaudu broneeringut tehes sõlmite nimetatud toodete ja teenuste suhtes eraldiseisva lepingu asjakohaste reisiteenuste osutajatega. Kui käesolevas dokumendis ei ole sätestatud teisiti, ei ole meie seetõttu meie veebisaidilt tellitavate toodete ja teenustega seoses vastava lepingulise suhte osapooleks.

 Toodetega seonduvad päringud ja küsimused tuleb esitada reisiteenuste osutajale. Me ei vastuta reisiteenuste osutaja tagatud/osutatud reisitoodete ega -teenuste eest, samuti ei garanteeri me (otseselt ega kaudselt) veebisaidil esitatud toodete ja teenuste sobivust ega kvaliteeti ega väljasta vastavaid kinnitusi.

 

3.2. Reisiteenuste osutaja ja teie vahel sõlmitav leping

Meie veebisaidi kaudu broneeritavatele kõikidele toodetele ja teenustele kehtivad siin sätestatutele lisaks ka reisiteenuste osutaja tingimused (sh lennuettevõtjate piletihinnareeglid). Reisiteenuste osutaja tingimused võivad sisaldada broneeringute maksmiskorra, makseviivituse, vastutuse, tühistamiste, muudatuste ja tagasimaksete (kui kohaldatakse) ja muude piirangutega seonduvaid sätteid, seega soovitame need tingimused hoolikalt läbi lugeda. Lennuettevõtjate või reisiteenuste osutajate tingimustes sisalduvate (registreerimisaegade (check-in), lendude taaskinnitamise ja muude küsimustega seonduvate) nõuete täitmise eest vastutate teie. Teatud marsruutidel võidakse nõuda tagasisõidupileti ostmist olenevalt reisija kodakondsusest või lennufirma poliitikast. Sel põhjusel palume kehtivate tingimuste kõikide üksikasjade saamiseks pöörduda oma konkreetse reisiteenuste osutaja poole.

 

4. Broneerimine

4.1. Hind

Hinnad kinnitatakse broneerimise viimases etapis hetkel, mil klõpsate „Osta nüüd”, „Broneeri” või samalaadsele nupule (olenevalt ostetud tootest).

 

4.2. Teenustasu

Toodete ja/või teenuste broneerimisel meie veebisaiti kasutades volitate meid valitud reisiteenuste osutaja toodete ja/või teenuste broneerimise protsessi ajal tegutsema teie esindajana ning tegema nimetatud toodete või teenuste eest makset teie nimel ja eest vastaval nõutaval viisil. Olenevalt teie broneeritavast tootest võtame teilt vastavat teenustasu. Mis tahes võetav tasu kuvatakse enne broneerimise kinnitamist.

 

4.3. Broneerimise kinnitus

Pärast broneerimise lõpetamist saate kinnitava e-kirja, milles on broneerimisnumber. Sel hetkel jõustub teie leping, mis käsitleb tellitud tooteid ja teenuseid. Selles kinnitavas e-kirjas esitatakse teie broneeringu kõik andmed. Järgmisena kontrollime, kas teie broneering on korrektselt lennuettevõtja või reisiteenuste osutaja broneerimissüsteemi sisestatud ja kas teie makse on korrektselt töödeldud.

Lendude broneeringute korral oleneb meiepoolne piletite väljastamise kohustus sellest, kas teie makse laekus ja kas arveldus on toimunud.

Mis tahes tootega (nt eined, puuetega isikute vahendid, lasteistmed jne) seonduvate erinõuete variantide puhul ei garanteeri me ühegi sellise nõude täitmist, küll aga edastame need nõuded asjaomasele reisiteenuste osutajale. Teie enda kohustuseks on selliste erinõuete täitmise asjus reisiteenuste osutajaga suhtlemine / vastava kinnituse saamine.

 

4.4. Muudatused ja tühistamised

4.4.1. Teie tehtavad muudatused ja tühistamised

See, kas saate broneeritud reisitoodet tühistada või muuta (ja vastavad meetodid), oleneb konkreetsete lennuettevõtjate piletihindadest või reisiteenuste osutaja muudest tingimustest. Seetõttu võib olla võimalik, et tellitud tooteid või teenuseid ei ole võimalik tühistada ega muuta. Samas võivad kehtida ka erinõuded, mida tuleb täita.

Hoolimata sellest, et teie broneeringu tühistamise või muutmise võimalikkust käsitlev teave on olemas internetis broneerimise protsessi ajal ja see on sätestatud ka teile laekuvas kinnitavas e-kirjas, on teie kohuseks tutvuda reisiteenuste osutaja poolsete tühistamist või muutmist käsitlevate konkreetsete tingimustega, kuna broneeringu tegemisel peate nõustuma asjaoluga, et olete need läbi lugenud ja nendega nõustunud.

Esitage avaldus reserveeringu muutmiseks ja/või tühistamiseks siin. Pärast seda laekub teile e-kiri, milles palutakse teie päringu töötlema hakkamiseks oma soovi kinnitada. Kui te mingil põhjusel teadet ei saa, olete te ise meiega ühenduse võtmise eest ainuvastutav, et me saaks pidada teie päringut vastuvõetuks ja saaks seda töötleme hakata. Me ei vastuta selle eest, kui tehnilistel põhjustel suhtlusprotsessi lõpule ei viida.

Paljud lennuettevõtjad ja muud reisiteenuste osutajad nimemuutusi ei võimalda. Hoolimata sellest, et püüame vajaduse korral vastava nimemuudatuse teha, palume siiski meeles pidada, et enamik lennuettevõtjaid ja reisiteenuste osutajaid käsitlevad nime muutmist tühistamisena ja selle suhtes kehtiks juba tavatingimused.

Teie broneeringu mis tahes muutmise (tühistamine või muutmine) korral kehtivad lisaks teie reisiteenuste osutaja(te) tingimustele ka meie standardtasud, nagu võib olla märgitud teie broneeringu kinnitusele. Need katavad meie kantavad haldustasud ja ei sisalda otse reisiteenuste osutaja määratavaid tasusid.

 

4.4.1.1. Tagasimakse

Broneeringut tühistades võib teil olla õigus saada osaline tagasimakse. Lisaks teie reisiteenuste osutaja(te) tühistamistingimustele kehtivad meie standardtasud, nagu võib olla märgitud teie kviitungile või broneeringu kinnitusele.

Teie tasutud ostuhinna tagastatav osa makstakse (kui kohaldatakse) teile tagasi siis, kui oleme teie reisiteenuste osutaja(te)le raha tagasi saanud. Teile tasutav tagasimakse oleneb teie reisiteenuste osutaja(te) poolt meile tagasimakstava summa suurusest. Me ei vastuta selle eest, kui reisiteenuste osutaja tagasimakset ei tee.

Kui teiepoolse tühistamise põhjus on hõlmatud teie reisikindlustuse poliisi tingimustega, võite tühistamistasud tagasi nõuda oma kindlustusandja kaudu. Sama kehtib ka siis, kui olete ostnud meie „Raha tagasi garantii” tühistamisteenuse; kui teiepoolse tühistamise põhjus on „Raha tagasi garantii” poliisiga hõlmatud, võib see anda teile või teie lähedastele sugulastele (oleneb juhtumist) õiguse teie tühistamiskulude eest raha tagasi saada.

Kui soovite oma broneeringut tühistada või muuta, siis meie teenustasu ja teie piletile broneerimise ajal tehtud soodustus (sealhulgas mis tahes erisoodustused nagu vautšerid jms) tagastamisele ei kuulu.

Kui olete meie tooteid või teenuseid (sh lennud) broneerinud, kuid te ei ilmu end registreerima (check-in) ega kasuta neid ka muul viisil (nt lennule mitte ilmumine), ei ole teil õigust tagasimakset saada. Asjaomaste lennuettevõtjate poliitikate kohaselt võib teil siiski lennu eest tasutud väljumismaksu suhtes olla tagasimakse saamise õigus (v.a odavlennufirmade lennud).

 

4.4.1.2. Lennu broneeringu tühistamine või muutmine

Lennubroneeringutega seoses palume tähele panna, et kui tühistamise korral võtab lennuettevõtja tühistamistasu või kui muutmise korral teie broneeringu hind suureneb, peate teile esitatud kviitungil või broneeringu kinnitusel esitatud meiepoolsele tasule lisaks sellised lisatasud või -maksumused ise kandma.

Odavlendude tühistamise ja muutmise tingimused moodustavad lennuettevõtja kehtivate tingimuste osa. Odavlendude tühistamise või muutmise soovi korral võtke ühendust otse asjaomase lennuettevõtjaga. Odavlendude piletihindade suhtes tavaliselt tagasimaksed ei kehti. Juhul kui otsustate oma odavlennu tühistada, siis meie teenustasu ja mis tahes muudatustasude suhtes tagasimaksed ei kehti. Kui teiepoolse tühistamise põhjus on hõlmatud teie ostetud kindlustuspoliisi tingimustega, võite tõenäoliselt piletihindade või tühistamistasude suhtes mis tahes kehtiva tagasimakse saada kindlustusandja(te)lt.

Palume tähele panna, et lende tuleb kasutada samas järjekorras kui need on esitatud teie broneeringu kinnitusel või e-piletil. Kui kavatsete lennata viisil, mis broneeringul esitatud ei ole, palun võtke vastavate variantide arutamiseks (piisavat etteteatamisaega järgides) lennuettevõtjaga ühendust. Kui te kinnitatud broneeringu suhtes õigeaegselt end ei registreeri (check in), võib lennuettevõtja teid registreerida lennule mitte ilmununa, mille tulemuseks võivad olla lisatasud ja/või teie kogu lennumarsruudi tühistamine ja/või teie pileti tühistamine.

Kui soovite oma broneeringu tühistada, kuna te ei vasta teie marsruudi suhtes kehtivatele passi, viisa ja immigratsiooniga seonduvatele muudele nõuetele, kehtivad lennuettevõtja tingimused ja tekkivate kulude eest meie ei vastuta.

 

4.4.2. Reisiteenuste osutaja tehtavad muudatused ja tühistamised

Teie lepingu kohaselt võivad teie reisiteenuste osutajad broneerimiste tühistamist või muutmist lubada. Püüame tagada, et mis tahes olulistest muudatustest teavitatakse teid koheselt siis, kui meid on sellise muudatuse tekkimisest teavitatud (ja kui enne teie väljalendu selleks veel aega on), kuid me ei vastuta selle tulemusena tekkivate muudatuste ega kulude eest. Olenevalt reisiteenuste osutaja tingimustest on teil seejärel valida, kas aktsepteerida selliste reisikorralduste muudatused, võtta vastu reisiteenuste osutaja tehtav alternatiivse reisikorralduse pakkumine või broneeritud reisikorraldused tühistada ja saada mis tahes kohaldatavad tagasimaksed. Tagasimakseid me ei garanteeri.

Meie “Segu parimatest hindadest” pakub odavaimat lennukombinatsiooni, seetõttu võite saada mitu erinevat piletinumbrit erinevatelt lennufirmadelt iga reisi etapi kohta. Pange tähele, et iga eraldi pileti puhul kehtivad vastava lennufirma tingimused.

4.4.2.1. Lennuplaanide muudatused

Teie broneeringu kinnitusel näidatud lennuajad võivad broneerimiskuupäeva ja reisi tegeliku kuupäeva vahel muutuda. Lennuplaani ümberajastamise puhul püüame teid vastavatest muudatustest teavitada, kui olete meile oma kontaktandmed esitanud. Siiski on teie enda kohustuseks lennuettevõtjalt uurida, kas teie kinnitatud lend (ja sellele järgnevad lennud, kui neid on) toimub nii, nagu broneeritud oli. Soovitame tungivalt, et võtate selleks oma lennuettevõtjaga ühendust vähemalt 72 tundi enne iga vastava lennu väljumist. Palume tähele panna, et teatud lennuettevõtjate puhul on teiepoolsest lennukavatsusest teatamine kohustuslik. Lennuettevõtjate lennuplaanide muudatuste ega nende tulemusena tekkida võivate kulude eest me ei vastuta.

 

4.4.3. Meiepoolsed tühistamised

Ilmse vea korral (sh mis tahes andmesisestus-, arvutamis- või kirjaviga, mille tulemuseks on ilmselgelt vigase hinna kuvamine) jätame enesele teie broneeringu tühistamise õiguse, isegi kui toimus meiepoolne automaatne kinnitamine. Teid teavitatakse sellest niipea kui võimalik, võimaldamaks teil soovi korral teha õige hinnaga broneering. Igal juhul ei ole teil õigust meilt tühistamise või sellega seonduva tühistatud vigase broneeringu ajal tekkinud seonduvate kulude (kui neid on) alusel kompensatsiooni nõuda.

Teatud asjaoludel võime teilt lisaks teie esitatavale arvega seonduvale ja makseteabele paluda isikutunnistuse esitamist. Seda võidakse nõuda broneerimise ja makse töötlemise ajal või ükskõik millal pärast seda. Ilma igasuguse vastutuseta jätame enesele broneeringu tühistamise õiguse juhul, kui te sellist isikutunnistust nõudmisel ei esita.

Samuti jätame enesele õiguse tühistada teie broneeringu mis tahes ajal turva- või pettusevastase kaitse otstarbel. Seda tehakse tavaliselt turva- või pettusevastase kaitse protsesside puhul, kui maksekaardi, esitatud e-posti aadressi ja muuga seoses tekib probleem. Teile saadetakse tühistamist kinnitav e-kiri broneerimise ajal antud e-posti aadressile.

 

5. Hinnad ja maksed

5.1. Hinnad

Veebisaiti tripsta.ee juhtiv ja käitav ettevõte Tripsta S.A. asub Kreekas, seetõttu on kõik hinnad eurodes.

Broneerimise viimases etapis ja enne ostmist näidatakse tasutavat kogusummat eurodes.

Teie kaardilt maha võetav summa võib erineda meie saidil hinnana esitatud summast, kuna see oleneb teie pangakaardi väljastaja (ja/või pangakaardi teenuseosutaja) küsitavatest broneerimisprotsessi mis tahes lisatasudest.

Me ei vastuta muutuvate valuutakurssidega seonduvate tasude ega teie panga tasude ega teie kaardi väljastaja poolt võetavate, välisvaluutatehingutega seonduvate mis tahes täiendavate tasude eest, kui euro ei ole valuuta, milles teie krediitkaardi väljastaja teile tavaliselt arveid saadab.

 

5.2. Makse

Makseid saab teha meie veebisaidil loetletud maksemeetodeid kasutades. Veebisaidil loetlemata muud maksemeetodid aktsepteeritavad ei ole ja posti teel saadetud sularaha ega tšekkide eest me ei vastuta.

Meie veebisaidil broneeringut tehes peate meile broneeringu kogusumma tasumise jaoks esitama oma krediit- või deebetkaardi andmed. Võib osutuda vajalikuks, et broneeringu tegemiseks esitame teie andmed asjaomasele reisiteenuste osutajale. Reisiteenuse kontekstis võivad esineda mitmed tasud, mis kokku moodustavad teie broneeringul esitatud summa.

Te volitate meid või volitatud kolmandat poolt teie ostu kogusumma eest täielikku makset vastu võtma. Krediitkaardiga makstes võib teie lendude eest makse saada otse lennuettevõtja.

Palume tähele panna, et registreerimise (check-in) ajal võidakse teilt nõuda teie maksekaardi esitamist, et oleks võimalik veenduda kaardimakse legaalsuses või et maksta mis tahes lisatasud.

Kui teie maksega tekivad probleemid, võtame teiega 48 tunni jooksul ühendust (või kui reisite 48 tunni jooksul, siis toimub see 24 tunni jooksul).

Kui makse tehakse panga deposiidi kaudu, peate 24 tunni jooksul e-posti või faksi teel esitama maksekorralduse, vastasel juhul tühistatakse broneering automaatselt.

Makse luhtumise korral mis tahes asjakohase hinnatõusu eest meie ei vastuta. Klient peab enne broneeringu kinnitamist mis tahes hinnatõusu eest tasuma.

Me ei ole kohustatud enne makseprotsessi lõpetamist ja makse meile laekumist pileteid, kinnitusi, kuponge ega muid reisidokumente väljastama. Igal juhul vastutab siiski klient tellitud teenuste täissummade tasumise eest.

Juhul kui makse töödeldakse kolmandale isikule kuuluva krediitkaardiga, võime kaardi omanikult nõuda vastavat kirjalikku luba. Kui krediitkaardi väljaandja seda nõuab, on meil või reisiteenuste osutajal õigus e-pileteid, kinnitusi, e-kuponge ja muid reisidokumente saata vaid teie krediitkaardi postiaadressile või e-posti aadressile. Broneerimise ajal peavad kõik kasutatavad e-posti aadressid olema aktiivsed.

Pärast makse tegemist ja broneeringu kinnituse saamist saate Tripsta S.A.lt (broneeringu tegemise ajal teie märgitud e-posti teel) kõik vajalikud maksudokumendid (kviitung, arve).

Juhul, kui soovisite kviitungi/arve esitamist, olge vastavatesse väljadesse andmete sisestamisel eriti hoolikas. Kui soovite muuta andmeid, mille te valesti esitasite ja mis on juba arvele kantud, maksab see 10 eurot.

 

6. Lendusid käsitlev(ad) eritingimused ja -teave

6.1. Hind

Piletihind ei sisalda teatavaid tasusid, näiteks teenustasu, mis lisatakse reserveerimise protsessis. Siiski näidatakse broneerimise ajal piletihinna, maksude, lisatasude ja lõivude jaotust ja pileti koguhinda mitmes etapis. Enne broneeringu kinnitamist kuvatakse viimase sammuna ülevaadet koos koguhinnaga. Klõpsates „Nõustun”, olete hinna ja ostuga nõus. Pärast seda laekub teile broneeringut kinnitav e-kiri, kus hind on ära toodud.

 

6.2. Tagasimaksed

Kui te ei saa oma lennule minna, võib (lennuettevõtja tingimustest olenevalt) mõnel juhul teil õigus saada ostu ajal tasutud summa osa tagasi. Suurem osa lennuettevõtjaid teeb lennujaamade ja valitsusasutuste kontekstis reisijaile kehtivate maksude, lõivude, tasude ja lisatasude (TFC) suhtes tagasimakseid, kui pilet on kasutamata, kuna need tuleb tasuda vaid lennujaamadele või valitsustele reisija reaalse reisimise puhul. Kui paindliku hinnaga piletit pole ostetud, muid TFCsid (nt kütuse- või broneerimistasud) tagasi ei maksta. Suurem osa lennuettevõtjaid nõuab TFCde tagasimakse eest haldustasu.

Kui soovite esitada nõuet rahasummale, mida võidakse hüvitada, tehke seda kirjaliku volituse saatmisega siia. Selle kaudu volitate meid ellu viima sellise tagasimaksega seonduvaid kõiki tegevusi. Nõustute asjaoluga, et teil on teie regulaarlennu kuupäevast alates 12 kuud aega, et meile kirjutada ja tagasimakset nõuda ning pärast seda nõustute tagasimakse taotlemise õigusest loobumisega.

Palume tähele panna, et otse lennuettevõtja väljastatud piletite korral või kui teie lennu eest tehtav makse on läinud otse lennuettevõtjale, võidakse teil paluda tagasimakse nõue esitada otse asjaomasele lennuettevõtjale.

Palume tähele panna, et tagasimakseid saab töödelda vaid broneerimise ajal kasutatud makse vormis ja et kõikide tagasimaksete suhtes kehtivad lennuettevõtjate poliitikad ning meie tagasimaksete teenustasu. Käesolevaga volitate meid teile tasutava tagasimakse summast kehtivat tagasimaksete teenustasu summat maha arvama.

Pärast eespool mainitud mahaarvamisi teile tehtavast tagasimaksest kannab asjaomane osapool (kes algse makse algse broneeringu tegemisel kasutatud maksekaardilt maha võttis) tagasi asjakohased summad. Kohaldatavad teenustasud tagasimaksmisele ei kuulu.

Kliendid peavad tähele panema, et lennubroneeringute tagasimaksed võivad aega võtta kuni 6 kuud.

Tagasimaksed tasutakse teile siis, kui oleme lennuettevõtjalt raha tagasi saanud. Me ei vastuta selle eest, kui lennuettevõtja tagasimakset ei tee.

 

6.3. E-piletid

Meie veebisaidil müüdavad kõik piletid on e-piletid ‒ sel viisil hoiame reiside broneerimisel paberit kokku. Kui olete broneeringu teinud, salvestatakse see elektrooniliselt lennuettevõtja broneeringute süsteemi. Saadame teile broneeringut kinnitava e-kirja ja seejärel eraldiseisva e-pileti.

Oluline on, et klient saaks iga broneeringu puhul nii broneeringut kinnitava e-kirja kui ka e-pileti. Kuna teil võidakse paluda lennuettevõtjale esitada oma broneeringu number ja/või kinnitav e-kiri, soovitame mõlemad endaga kaasa võtta. Nende eeskirjade ja reeglite eiramise eest meie ei vastuta. Soovitame tungivalt, et kontrollite enne reisi nimetatud üksikasju, võttes ühendust oma lennuettevõtjaga.

Oma reisile registreerides (check-in) peate esitama oma e-pileti. Kui e-pilet ei ole teile 48 tunni jooksul laekunud, palume meiega e-posti teel ühendust võtta.

Peame teie esitatavat teavet täpseks ja seetõttu ei vastuta me selle eest, kui te ei saa vale e-posti aadressi või teiepoolsete rämpsposti sätete tõttu e-piletit kätte. Peate meid e-posti aadressi või kontakttelefoni numbri muutumisest koheselt teavitama.

Lisaks palume kontrollida, et teie passil esitatud nimi on sama, mis piletil ja/või broneerimise kinnitusel. Teie kohustuseks on kontrollida, et broneeringusse on sisestatud vaid korrektne teave, sh õiged reisijate nimed, lennud, kuupäevad ja reisi marsruut (loetelu ei ole ammendav). Vale teabe korral palume meid sellest koheselt teavitada. Mis tahes vigade parandamiseks pakutakse igakülgset abi; siiski võivad nii meil kui ka lennuettevõtjal tekkida kulud, mille eest peate vastavalt tasuma teie.

Palume tähele panna, et lennuettevõtjatel on e-piletite asjus oma eeskirjad ja reeglid. Nende eeskirjade ja reeglite eiramise eest meie ei vastuta. Soovitame tungivalt, et kontrollite enne reisi nimetatud üksikasju, võttes ühendust oma lennuettevõtjaga.

Erandjuhtudel võib meist sõltumata piletite väljastamise piirangute tõttu juhtuda, et meil ei ole võimalik kinnitatud broneeringute teavet lennuettevõtjale edasi anda (et nood saaks broneeringu täita). Sel puhul püüame teiega 48 tunni jooksul kinnituse saamisest ühendust võtta ja organiseerida tagasimakse tasumise või vastava muu lahenduse. Juhul kui valite muu lahenduse, mis on kulukam kui teie algne broneering, vastutate ise erinevuse kinnimaksmise eest.

 

6.4. Odavlennuettevõtjate lennud

Kui teie lennu otsingusse on kaasatud ka odavlennuettevõtjad, sooritame otsingu vastavast odavlennuettevõtjate andmebaasist ja teiepoolse ostusoovi korral töötleme broneeringut teie eest. Seetõttu sõlmitakse leping teie ja asjaomase odavlennuettevõtja vahel ning kehtivad nende tingimused.

Palume tähele panna, et kinnitava e-kirja ja e-pileti võite saada otse odavlennuettevõtjalt eraldiseisvates e-kirjades.

Samuti võivad odavlennuettevõtjad võtta lisatasu registreeritud pagasi, lennujaamas registreerimise, istekohaeelistuste, pardameelelahutuse (kui kohaldatakse), toidu, jookide ja suupistete jne eest. Nende lisateenuste tasud teie lennupileti hinda ei kuulu, kui me ei ole just sõnaselgelt teisiti teada andnud. Broneeringut tehes ei pruugi selliste tasude täielikud andmed alati kättesaadavad olla. Seepärast peate pagasi lubatud kaalu hulka kontrollima, külastades vastava lennuettevõtja veebisaiti. Tekkinud lisakulude eest me ei vastuta. Täiendavate teenuste lisamiseks ja muudatuste kinnitamiseks soovitame teil asjaomase lennuettevõtjaga ühendust võtta.

 

6.5. Pagas

Pagasi piirnorm ja vastavad poliitikad erinevad lennuettevõtjate kaupa. Seepärast peate tutvuma otse asjaomase lennuettevõtja (kelle lendu te kasutate) pagasipoliitikaga. Selgitamaks välja, kas teie broneeritud lend sisaldab pagasit, kontrollige pärast broneeringut laekunud e-kirjas sisalduvat lennuteavet.

Samuti palume arvesse võtta järgmist:

i) odavlennuettevõtjateks peetakse selliseid vedajaid nagy Easyjet, RyanAir ja Wizz Air. Nende puhul registreeritud pagas lennu broneeringusse ei kuulu. Soovitame pagasi lisada veebis enne reisi algust, kuna mõned lennuettevõtjad võivad võtta lisatasu lennujaamas lisatava pagasi eest. Selleks vajate lennuettevõtja broneeringu viitenumbrit ja broneeringu tegemisel kasutatud e-posti aadressi. Mõne lennuettevõtja puhul (nt Easyjet, RyanAir, Wizz Air) vajate ka konto andmeid, mis on teile koos broneeringu kinnitusega saadetud eraldiseisvas e-kirjas. Oma broneeringule pagasi lisamiseks soovitame üles leida lennuettevõtja, kellega lendate, ja kasutada oma broneeringu haldamise (Manage your Booking) linki.

ii) Täisteenust pakkuvad teatud lennuettevõtjad (muude hulgas nt Air France ja KLM) pakuvad odavamaid pileteid, mis pagasit ei sisalda. Pärast lennu välja valimist kontrollige lennuinfo jaotist, et saada teada, kas pagas kuulub teie pileti hinda. Kui ei kuulu, peate selle ise lisama. See teenus on tavaliselt kättesaadav vaid lennuettevõtja veebisaidil. Pagasi lisamise tasu on tavaliselt lennujaamas kallim, seega soovitame selle lisada enne lennule registreerumist.

 

6.6. Saatjata alaealised

Saatjata alaealised on 5‒12aastased üksi reisivad lapsed (vanus oleneb lennuettevõtja poliitikast, seega palume ühendust võtta lennuettevõtjaga).

Paljud lennuettevõtjad osutavad (või nõuavad) alaealiste juhendamise teenust pardalemineku ajast kuni ajani, mil alaealisele sihtpunktis vastu tullakse. Seda kutsutakse saatjata alaealiste saatmise teenuseks. Alaealistele osutatava teenuse peab lennuettevõtja enne heaks kiitma. Saatjata alaealisi käsitlevad lennuettevõtjate poliitikad on siiski erinevad. Olenevalt lennuettevõtjast on saatjata alaealiste saatmise teenus kohustuslik 5‒14aastaste laste puhul, kuid teismeliste (15‒17aastased) puhul valikuline. Palun võtke lennuettevõtja kohaldatava(te) eripoliitika, tasude ja teenuste suhtes lennuettevõtjaga ühendust.

Väikelapsed (tavaliselt alla 5aastased) sageli saatjata alaealiste saatmise teenuse nõuetele ei vasta ja neid peab sama lennu samas klassis/salongis saatma vanem reisija. 18-aastase või vanema reisija puudumisel ei vasta siiski 12‒17aastased reisijad, olgugi et neid peetakse piletihinna suhtes täiskasvanuteks, saatjata alaealiste saatjatele kehtivatele nõuetele.

Saatjata alaealiste saatmise teenus on tavaliselt tasuline.

Saatjata alaealise teenuse puhul soovib lennufirma tavaliselt teada, kes toob alaealise väljumislennujaama ja kes on alaealisel sihtkohas vastas. Sageli nõutakse vastuvõtva täiskasvanu isikutunnistust. Sellise nõutava isikutunnistuse mahaunustamine võib põhjustada ebameeldivaid viivitusi või katkestusi, seega palun veenduge, et olete lennuettevõtja nõuetega kursis.

Samuti palume tähele panna, et väljaspool oma riiki saatjata (või peale lapsevanema või õigusliku eeskostja (isik tuvastatakse passi kaudu) mõne muu isikuga) reisivad teatud rahvusest alaealised peavad järgima erinõudeid, nt peab neil kaasas olema õigusliku eeskostja või lapsevanema allkirjastatud kiri reisiga nõustumise kohta.

Saatjata alaealiste piletite broneerimine toimub vaid telefoni teel.

Ka siinkohal palume enne piletite ostmist ühendust võtta asjaomase lennuettevõtjaga ja välja uurida saatjata alaealisi käsitlev teave.

 

7. Passi-, viisa- ja tervishoiualased nõuded

Teie kohustus on tagada, et järgite kõiki oma marsruudil kehtivaid passi- ja viisanõudeid ning muid immigratsiooniga seotud eeskirju. Seetõttu peaksite varakult enne reisi pöörduma pädeva saatkonna ja/või konsulaadi poole ning tegema kindlaks, kas Teie reisisihtkohas või -kohtades on viisa vajalik. Samuti on oluline arvestada oma marsruudi sisse kõik transiitpunktid, kuna ka nendesse riikidesse sisenemiseks võib viisa vajalik olla.

Olukordades, kus Teil ei lubata reisida mõne nimetatud nõude täitmata jätmise tõttu, ei võta meie mingit vastust. Samuti ei võta me vastutust juhtudel, kui oleme osutanud sellega seoses abi või andnud nõu.

Tuleb arvesse võtta, et nõuded viisade, transiitviisade ja tolliformaalsuste osas erinevad riigiti ja võivad ilma igasuguse etteteatamiseta muutuda. Kui vajate lisainformatsiooni, peaksite ühendust võtma kõikide nende riikide pädevate saatkondade või konsulaatidega, kuhu reisida plaanite ja/või isegi lennufirmaga. Ühendust ei tule võtta mitte ainult nende riikide saatkondade ja konsulaatidega, kus Teie lõppsihtkoht asub, vaid ka nende riikidega, kus vahemaandumisi tehakse (oluline pole ka see, kas vahemaandumise käigus muutub lennuk või mitte), kuna sellisel juhul on sageli vaja transiitviisat või mitmekordset viisat.

Soovitatavalt peaks Teie pass kehtima planeeritud tagasisõidukuupäevast vähemalt kuus kuud kauem. See aitab vältida isikutuvastusega seotud tõrkeid ja muid probleeme. Palun pange tähele ka seda, et osades riikides peavad reisijate passide kehtivusajad lõppema vähemalt 3–12 kuud pärast saabumist.

 

8. Hüvitised

Käesolevaga nõustute maksma meile, meie tütarettevõtetele ja meie reisiteenuste osutajatele ning nimetatud poolte mis tahes ametnikele, juhatajatele, töötajatele ja agentidele hüvitisi, mis tekivad teil või kolmandatel pooltel (a) käesoleva lepingu rikkumise, (b) kolmandate poolte seaduste/õiguste rikkumise või (c) meie veebisaidi kasutamise tulemusena mis tahes nõuete esitamise, tegevuse tulemuste, nõudmiste, kahju või muude kulude (sh mõistlikul hulgal juriidilised ja raamatupidamiskulud) tõttu.

 

9. Käesoleva veebisaidi autoriõigused, kaubamärk ja tarkvara

Meie saidil sisalduv kogu sisu (nt tekst, joonised, logod, nupuikoonid, pildid, audioklipid ja tarkvara (edaspidi ‒ sisu)) kuulub meile või sisu tagavatele pooltele ning seda kaitstakse rahvusvaheliste autoriõigusi ja muud intellektuaalomandit käsitlevate seadustega. Meie veebisaidi kogu sisu kompilatsiooni (st esitlus, valik, kogum, organiseeritud ja kokkupanek) kuuluva intellektuaalomandi õigused kuuluvad vaid käesolevat veebisaiti juhtivale ja käitavale ettevõttele ning neid kaitstakse rahvusvaheliste autoriõigusi ja muud intellektuaalomandit käsitlevate seadustega. Meie veebisaidi või mobiilirakenduste kaudu kättesaadav tarkvara on meie tarkvarapartnerite töö, mis on autoriõigusega kaitstud ning seda kaitstakse rahvusvaheliste autoriõigusi ja muud intellektuaalomandit käsitlevate seadustega. Sisu ja/või tarkvara mis tahes kasutamine (sh reprodutseerimine, muutmine, levitamine, edastamine, republitseerimine, kuvamine või kasutamine) muul viisil kui käesoleva lepingu kohaselt lubatud, on rangelt keelatud.

Meie veebisaidil leiduva teatud tarkvara ja sisu omanikuks oleme meie või see on meie / meie reisiteenuste osutajate poolt litsentseeritud ning nimetatu kasutamise suhtes võivad kehtida täiendavad eeskirjad.

 

10. Lingid kolmandate poolte saitidele

Meie veebisait võib sisaldada linke kolmandate poolte saitidele, need on esitatud vaid teadmiseks. Palume olla ettevaatlikud ja veenduda, et teie kasutatavad lingid ei sisalda viiruseid, ussviiruseid, trooja hobuseid ega muid destruktiivseid mehhanisme. Nimetatud linkide äratoomine ei tähenda tingimata, et me neid veebisaite või nende sisu tunnustame. Nimetatud veebisaitide ega neil esitatud sisu ja andmekaitsetavade eest me ei vastuta.

 

11. Volitused, lahtiütlused ja vastutuse piiramine

Meie või meie reisiteenuste osutajate poolt esitatud või veebisaidil esitatud teave, tarkvara, tooted ja teenused võib/võivad sisaldada ebatäpsusi või vigu (sh hinnavigu). Ei meie ega meie tütarettevõtted taga meie veebisaidil esitatud teabe (sh hinnad, fotod, toodete üldkirjelduste jne (loetelu ei ole ammendav)) täpsust ega vastuta sellega seonduvate vastavate vigade või ebatäpsuste eest. Sõnaselgelt jätame enesele õiguse oma veebisaidi ja/või töötlemisel olevate (valehindadega tehtud) broneeringute hinnavigu parandada. Sel juhul pakume teile võimalust töötlemisel olev õige hinnaga broneering alles hoida või teie broneering ilma trahvita tühistada (kui kohaldatakse).

Reisiteenuste osutajate mis tahes hinnangud on esitatud üldiste suunistena ja me ei garanteeri nende täpsust. Konkreetsete toodete ja teenuste kättesaadavust me ei garanteeri. Mis tahes otstarbel meie tagatavate või meie veebisaidil sisalduva(te) teabe, tarkvara, toodete ja teenuste sobivust me ei kommenteeri. Meiepoolne mis tahes toodete või teenuste lisamine ei tähenda, et me neid toetame või soovitame. Kogu selline teave, tarkvara, kõik tooted ja teenused esitatakse vastavas seisukorras ilma mis tahes garantiita. Me ei väida, et meie veebisait, selle serverid või meie / meie reisiteenuste osutajate saadetav mis tahes e-post on viirusevaba ja ilma mis tahes kahjulike komponentideta. Käesoleva teabe, tarkvara, toodete ja teenuste (sh kõik turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse, ametinimetuste ja nõuete mitterikkumisega seonduvad kaudsed garantiid ja tingimused) suhtes me garantiisid ei paku. Käesoleval veebisaidil leiduvad reisi- või muid teenuseid osutavad vedajad ja reisiteenuste osutajad on sõltumatud töövõtjad, mitte meie töötajad. Me ei vastuta nimetatud reisiteenuste osutajate tegevuse, vigade, väljajättude, esitluste, garantiide, rikkumiste või hooletuse eest ega isiklike vigastuste, surma, vara kahjustamise või nimetatust tulenevate muude kahjude või kulutuste eest. Mis tahes hilinemiste, tühistamiste, ülebroneerimise, streikide, vääramatu jõu ja muude asjaolude, mida me ei kontrolli, põhjuste eest me ei vastuta ja vastavaid tagasimakseid ei tee; samuti ei vastuta me mis tahes lisakulude, väljajättude, viivituste, ümbersuunamise või valitsuste/ametiasutuste tegevuse eest.

Me ei vastuta käesoleva veebisaidi kuvamise või kasutamisega või meie teenustega või meie veebisaidi juurdepääsu, kuvamise või kasutamise kontekstis hilinemise või riketega seotud mis tahes otseste, kaudsete, karistavate, juhuslike, eriliste või tegevusest tulenevate (või nimetatuga mis tahes seonduva eest) kahjude eest, olenemata sellest, kas nende põhjuseks oli väidetav hooletus, leping, kahju tekitamine, range vastavus vm põhjus, kusjuures seda isegi siis, kui meid on sellise kahju võimalikkuse eest hoiatatud.

Kui eespool esitatud piiranguid arvestamata leitakse, et me oleme eespool kirjeldatud juhtumite põhjustatud (või nendega seonduva) mis tahes kahju eest vastutavad, ei ületa meie vastutus igal juhul kokku (a) käesoleval veebisaidil tehtud tehingutega seoses teie poolt meile makstud teenustasu või (b) ükssada dollarit (US $100.00) või võrdväärne summa kohalikus vääringus.

Vastutuse piiramine kajastab riskide jaotumist erinevate poolte vahel. Käesolevas jaotises esitatud piirangud kehtivad ka siis, kui käesolevates tingimustes esitatud piiratud õiguskaitsevahend on oma asjakohase eesmärgi täitmata jätnud.

 

12. Kehtivad õigusaktid

Käesolevat veebisaiti käitab Kreeka ettevõte ja käesoleva lepingu suhtes kehtivad Kreeka õigusaktid. Käesolevaga nõustute käesoleva veebisaidi kasutamisest tulenevate või nendega seonduvate mis tahes vaidluste ainujurisdiktsiooniga ja Ateenas Kreekas asuvate kohtute asukohaga.

 

13. Kirjavahetus

Klienditeeninduse või teie broneeringuga seonduv kogu kirjavahetus tuleb saata aadressil Tripsta S.A. Travel Agency, Karagiorgi Servias Str. 4, P.O 10562 Syntagma, Ateena, Kreeka. Vastasel juhul võtke meiega ühendust.

 

Kui teie päring laekub tööajal, vastatakse e-posti teel laekunud kõikidele päringutele 24 tunni jooksul e-kirja või telefoni teel. Kui teie päring laekub pärast tööaega, võtame teiega ühendust järgmisel tööpäeval. Kiireloomuliste päringute korral soovitame teil ühendust võtta otse asjaomase teenuseosutajaga.

 

14. Muud tingimused

14.1 Kogu leping ja eraldamissäte

Käesolevad tingimused sisaldavad asjaomasel teemal sõlmitud pooltevahelist täielikku lepingut.

Kui käesolevad tingimused (sh selle üks säte, mitu sätet või mis tahes lõige või punkt või nimetatud sätete mis tahes osa(d)) peaks mis tahes ajal muutuma kehtetuks või muul viisil tühiseks mis tahes põhjusel mis tahes kehtivate õigusaktide kontekstis, tuleb vastav nimetatud aspekt käesolevatest tingimustest välja jätta, kusjuures käesolevate tingimuste ülejäänud sätete kehtivus ja/või jõustatavus vastava väljajätu mõjutatud ega kahjustatud ei ole.

 

14.2 Üldtingimuste muudatused

Jätame enesele õiguse käesolevaid tingimusi teid teavitamata aeg-ajalt muuta ja ajakohastada. Tingimuste praegune versioon esitatakse veebisaidil selle jõustumise kuupäeval. Saidi jätkuv kasutamine tingimuste muutumisel tähendab nimetatud muutustega nõustumist.

 

Versioon: 02/05/2017